بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

طرح 1​​​​​​​

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۵٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حق بیمه :۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

طرح 2

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۸٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
 ۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال 
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰​​​​​​​ ریال

حق بیمه :۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

طرح 3​​​​​​​


ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
 ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال 
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال 
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰​​​​​​​ ریال

حق بیمه :۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

طرح 4

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال 
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۶٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حق بیمه :۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

طرح 5

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حق بیمه :۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حق بیمه :۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

طرح 6

طرح 7

ساختمان و تاسيسات تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۲۶٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان
۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اثاثيه و لوازم منزل تحت پوشش سرقت
۱٬۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار (مالي)
۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
فوت ونقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم درمحل موردبيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار(براي هر نفر و حداکثر تا 4 نفر )جمعا تاسقف :
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
هزينه پزشکي براي بيمه گذار و اعضاي خانواده مقيم در محل مورد بيمه ناشي ازآتش سوزي، انفجار (براي هر نفر و حداکثر براي 4 نفر) جمعا تا سقف :
۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
..........................................................................................
اجاره اسکان موقت ناشي از آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ، زلزله ، طوفان (غير قابل سکونت شدن ) حداکثر به مدت سه ماه جمعا به مبلغ :
۱٬۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

حق بیمه :۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ثبت نام از بین طرح‌های موجود

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت نام و مشاوره جهت تعهدات و مبالغ بالاتر

درخواست اعلان قیمت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش